Spis treści

 

  • Co nowego

I/9        Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle aktualnych badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I/9.1     Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie – ramowy program szkolenia dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

II/2.3    Używanie alkoholu przez młodzież szkolną

III/5.1   Warsztat asertywnych zachowań abstynenckich

III/6      Wysokofunkcjonujący alkoholicy – problemy osobiste i rodzinne

IV/6     PARPA jako oskarżyciel publiczny

 

  • Spis treści

Noty o autorach

I          Materiały do rozwiązywania problemów alkoholowych

I/1        Procedura postępowania z osobą zgłoszoną do GKRPA

I/1.1     Wytyczne, jak prowadzić rozmowy interwencyjno-motywacyjne

            Rozmowa 1

Rozmowa 2

            Rozmowa 3

            Rozmowa 4

            Rozmowa 5

I/1.2     Wskazówki, jak prowadzić wywiad środowiskowy

I/1.3     Wywiad z członkiem rodziny alkoholowej w kontekście przemocy – praktyczne wskazówki

                Załącznik 1

                Załącznik 2

                Załącznik 3

                Załącznik 4

                Załącznik 5

I/1.4     „Oporny” klient – wskazówki do pracy z osobą niechętną do współpracy

            Załącznik 1

            Załącznik 2

            Załącznik 3

            Załącznik 4

            Załącznik 5

I/2        Dokumentacja związana z postępowaniem sądowym

I/2.1     Dokumentacja GKRPA do wniosku w sprawie zobowiązania sądowego do leczenia odwykowego

I/2.2     Przegląd orzecznictwa sądów powszechnych w zakresie zastosowania leczenia odwykowego

I/3        Instrukcje w zakresie niesienia pomocy członkom rodzin z problemami alkoholu i przemocy

I/4        Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle obowiązujących przepisów

I/4.1     Współpraca członków GKRPA z przedstawicielami innych podmiotów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

I/4.2     Współpraca gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z innymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowiskach lokalnych

I/4.3     Działania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych związane z realizacją procedury „Niebieskie Karty”określone w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów

I/4.4     Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku doznającemu przemocy – rola członków GKRPA

I/5        Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych

I/5.1     Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2015 r.

I/6        Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – podstawowe informacje i dobre praktyki gmin w zakresie powoływania komisji, rekrutowania i szkolenia członków oraz zadań realizowanych i sprawozdawanych przez komisję

I/7        Zadania i kompetencje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z uwzględnieniem zadań Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów

I/8        Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku – charakter prawny, założenia, praktyczne rady Alkoholowych

I/9        Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle aktualnych badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I/9.1     Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie – ramowy program szkolenia dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Bibliografia do teczki I

 

II         Działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży

II/1      Działania prowadzone na terenie szkoły

II/1.1   Materiały dla kadry nauczycielskiej

Scenariusz 1. Cykl zajęć „Nie wbijaj swojego życia w butelkę”

Scenariusz 2. Cykl zajęć „Nie zaśmiecaj swojego życia narkotykami”

Scenariusz 3. Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów I klasy gimnazjum

II/2      Działania podejmowane przez świetlice socjoterapeutyczne

Scenariusz 1. Wolontariat w schronisku dla zwierząt

Scenariusz 2. Przygotowanie sztuki teatralnej na Dzień Matki

Scenariusz 3. Obóz profilaktyczno-wypoczynkowy

Scenariusz 4. Zajęcia psychoedukacyjne „Znam siebie”

Scenariusz 5. Święta tuż tuż – ozdabiamy nasze domy

Scenariusz 6. Pomocna dłoń

II/2.1    „Wakacje bez używek” – materiały informacyjne dla prowadzących i scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą

II/2.2    „Ferie zimowe dla siebie” − zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej jako element półkolonii

II/2.3    Używanie alkoholu przez młodzież szkolną

Bibliografia do teczki II

 

III       Działania informacyjne i edukacyjne wobec dorosłych

III/1     Rekomendowane kampanie i akcje informacyjno-edukacyjne

III/1.1 Przykłady kampanii informacyjno-edukacyjnych

III/2     Zasady współdziałania z instytucjami powołanymi do pomagania osobom uzależnionym

Szkolenie 1

Szkolenie 2

Szkolenie 3

Szkolenie 4

III/3     Profilaktyka uzależnienia od alkoholu. Scenariusz zajęć edukacyjnych

III/4     Praca z klientem w kryzysie

III/5     Wybrane techniki pracy z grupą – narzędziownia

III/5.1  Warsztat asertywnych zachowań abstynenckich

III/6     Wysokofunkcjonujący alkoholicy – problemy osobiste i rodzinne

Bibliografia do teczki III

 

IV        Obligatoryjna dokumentacja GKRPA: kontrole punktów sprzedaży, protokoły, programy, sprawozdania

IV/1     Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

IV/1.1 Prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych – wytyczne do kontroli, obowiązki kontrolującego i kontrolowanego, obowiązkowa dokumentacja

IV/1.1.1           Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

IV/1.2 Weryfikacja wydruków z kas fiskalnych

IV/1.3 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

IV/1.4  Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

IV/1.5  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (tzw. zezwolenia cateringowe)

IV/1.6 Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

IV/1.7  Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przegląd orzecznictwa

IV/1.8  Uchwały rady gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz o stałym lub czasowym zakazie sprzedaży

IV/1.9  Opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

IV/2     Program rozwiązywania problemów alkoholowych – zasady przygotowania i realizacji, przykładowe programy

IV/2.1 Wytyczne do opracowania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

IV/2.2 Przykładowe programy rozwiązywania problemów alkoholowych

Program 1. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych na przykładzie średniej wielkości gminy i miasta (12,5 tys. mieszkańców, duże bezrobocie)

Program 2. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok … na przykładzie gminy … (ok. 7,5 tys. mieszkańców, duże dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

I/2.3     Postępowanie wykonawcze w sprawach dotyczących zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

IV/2.4  Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a strategia rozwiązywania problemów społecznych

IV/2.5  Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przykłady dobrych praktyk w gminach różnej wielkości

IV/3     Sprawozdanie z realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych – zasady przygotowania, przykładowe sprawozdania

IV/3.1 Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA G-1

IV/3.2 Przykładowe sprawozdanie do budżetu z realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Sprawozdanie 1. Sprawozdanie do budżetu z realizacji i programu oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Sprawozdanie 2. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

IV/4     Wytyczne w zakresie wydawania środków finansowych pozyskanych z detalicznego handlu napojami alkoholowymi

V/5       Stan pod wpływem alkoholu i stan nietrzeźwości w świetle przepisów Kodeksu karnego

IV/6     PARPA jako oskarżyciel publiczny

IV/7     Strategie ograniczania dostępności napojów alkoholowych

IV/7.1  Instrumenty polityki państwa wobec alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego z perspektywy europejskiej oraz polskiej

IV/8     Oczekiwania lokalnej społeczności a realne możliwości prawne gminy w zakresie regulacji rynku sprzedaży napojów alkoholowych

IV/9     Reklama napojów alkoholowych w świetle ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bibliografia do teczki IV

 

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.