Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) każdy samorząd jest zobowiązany do powołania w swoich strukturach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do zadań komisji należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych.

 

Materiały zawarte w publikacji pomogą Państwu:

 • nawiązać efektywną współpracę z organami i instytucjami spotykającymi się z uzależnieniami, m.in. z szkołą, kościołem, ośrodkiem zdrowia, OPS, Policją, kuratorem, Strażą – w oparciu o zestawy zadań gotowych do przekazania wszystkim instytucjom zaangażowanym w akcje profilaktyczne i interwencyjne,
 • zorganizować na szczeblu lokalnym skuteczne działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy – poprzez realizację atrakcyjnych projektów z wykorzystaniem niestandardowych scenariuszy i pomysłów, dopracowanych graficznie materiałów edukacyjno – informacyjnych dla odbiorców w różnym wieku,
 • dotrzeć do najbardziej opornych uzależnionych – dzięki wzorcowym scenariuszom rozmów oraz wywiadów, wykorzystujących skuteczne techniki motywowania do podjęcia leczenia odwykowego i podtrzymywania abstynencji,
 • udokumentować codzienną pracę członków komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami - dzięki przykładom gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych/przeciwdziałania narkomanii, szablonom sprawozdań,  protokołów komisji, wzorom druków, pism i formularzy na potrzeby  postępowania sądowego oraz kontroli punktów sprzedaży.

 

Zawartość teczki:

Teczka składa się z pogrupowanych tematycznie zadań GKRPA.

Materiały do rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • gotowe konspekty  rozmów interwencyjno – motywacyjnych z uzależnionymi, wspierających chore osoby i przełamujące barierę wstydu z powodu nałogu oraz  rozmów terapeutycznych z ich najbliższymi,
 • skrypty wywiadów środowiskowych i kwestionariusze pytań – rekomendowane zestawy, wskazówki, w jakich sytuacjach, na co zwrócić uwagę,
 • obligatoryjna dokumentacja związana z postępowaniem sądowym, z uwzględnieniem danych Policji, OPS, kuratora, podań rodziny, wnioskowań o leczenie przymusowe,
 • instrukcje dotyczące niesienia pomocy członkom rodzin z problemami alkoholu oraz przemocy  – praktyczne zestawienie w układzie: organizacje i instytucje zobligowane do pomocy, zakres wsparcia, podstawy prawne,
 • procedura ‘Niebieskiej Karty’, kiedy uzależnieniu towarzyszy przemoc – wytyczne zakładania  i poprawnego uzupełniania NK.

Materiały do profilaktyki dzieci i młodzieży:

 • pakiety programów  profilaktycznych do przekazania szkołom  -  gotowe scenariusze zajęć i materiałów multimedialnych dopasowanych do wieku dzieci,
 • konspekty wystąpień  na wywiadówki oraz skrypty rozmów indywidualnych z rodzicami dla GKRPA oraz do wręczenia nauczycielom i pedagogom – wytyczne jak radzić sobie z rodzicami  agresywnymi, opornymi, negującymi problem,
 • pakiet narzędzi  do oceny skali zagrożenia narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym –  ankiety, wywiady, testy dla uczniów, nauczycieli, rodziców,
 • scenariusze  niestandardowych zajęć w świetlicach - dostosowanych do potrzeb dzieci w różnym wieku m.in. psychodramy, inscenizacje, dyskusje, konkursy, twórcza praca w grupach
 • programy  wycieczek wypoczynkowo - terapeutycznych jedno- i wielodniowych.

Materiały do profilaktyki uzależnień dla dorosłych:

 • przykłady  skutecznych kampanii i akcji edukacyjno – profilaktycznych na bazie rozwiązań z gmin, w których udało się zmniejszyć problemy z alkoholem, narkomanią i  przemocą,
 • plany szkoleń dla  pracowników instytucji spotykających się z uzależnionymi: policjantów, strażników, pracowników OPS, kuratorów, pracowników ZOZ a także duchownych –  gwarantujące efektywne współdziałanie wszystkich organów gminy,
 • wzorcowe  scenariusze akcji profilaktycznych z omówieniem przewidywanych kosztów,  niezbędnej dokumentacji, wskazówkami jak pozyskać sponsora, współorganizatorów, pakietem gotowych wytycznych dla partnerów,
 • wytyczne jak utworzyć i prowadzić grupę  terapeutyczną dla alkoholików, grupę wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy, kluby abstynenckie

Teczka obligatoryjnej dokumentacji GKRPA: kontrole punktów sprzedaży, protokoły, programy, sprawozdania:

 • wiążące  instrukcje jak prowadzić kontrole punktów sprzedaży alkoholu – algorytm  postępowania w zależności od typu obiektu, wielkości, odległości od chronionych  placówek,
 • jak weryfikować wydruki z kas fiskalnych?– praktyczne zestawienie typów kas i rodzajów generowanych przez nie raportów z podpowiedziami, jakie dane należy wprowadzić,  aby uzyskać określony rodzaj wydruku i jak interpretować uzyskane wyniki?,
 • wzory  innowacyjnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględniające wielkość, specyficzne problemy, budżet i charakter gminy wraz z przykładami oraz terminarzem działań służących realizacji programu ,
 • przykłady  sprawozdań, protokołów, raportów, w tym diagnozy problemów w gminie, z gotowymi opisami skutecznie podkreślającymi efekty podjętych działań,
 • wytyczne  jak opracować plan promocji działań profilaktycznych Komisji, jak przygotować notatkę prasową, wystąpienie w lokalnym radiu, telewizji, przemówienie w  kościele, co powinno zawierać pismo zapraszające do wsparcia działań GKRPA.

 

W jakich sytuacjach przydadzą się Państwu materiały z teczki?       

Podczas przygotowania programów   profilaktycznych we współpracy z m.in. szkołą, biblioteką,   ośrodkiem zdrowia, parafi

 • plany innowacyjnych akcji profilaktycznych rozpisane krok po kroku –  od zainicjowania współpracy przez podział zadań po gotową relację do opublikowania w lokalnych mediach,   
 • instrukcje jak wykorzystać współczesne środki komunikacji masowej (strona www, forum, Social   Media, blog) do rozwijania skutecznych działań profilaktycznych    
 • gotowe do wydrukowania broszury, ulotki, plakaty, afisze, materiały multimedialne, prezentacje,
 • ankiety do diagnozowania problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w szkołach.

 

Podczas kontaktu z uzależnionym

 • zestawy pytań na potrzeby rozmów z uzależnionym,     
 • ankiety, wywiady i kwestionariusze, wzory notatek służbowych,  
 • konspekty spotkań w grupach samopomocowych,   
 • instrukcje pomocy dla rodzin i osób współuzależnionych

 

W czasie przygotowywania obligatoryjnej dokumentacji

 • przykłady niestandardowych Programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z załącznikami,
 • zróżnicowane wzory sprawozdań, w tym z gminnych programów profilaktyki, zespołów problemowych oraz z prac Zespołów Interdyscyplinarnych, także w formie prezentacji multimedialnych PowerPoint,  
 • szablony protokołów z posiedzeń Komisji oraz przykładowe uchwały 
 • kompletna dokumentacja na potrzeby Sądu  
 • wzory materiałów niezbędnych podczas kontroli Rady Gminy, UW, RIO, NIK. 

 

Na potrzeby zezwoleń na sprzedaż alkoholu i kontroli punktów sprzedaży

 • druki wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 • wzory opinii na potrzeby wydawania zezwoleń na sprzedaż lub konsumpcję alkoholu,  
 • rekomendowane listy kontrolne do inspekcji punktów sprzedaży wraz instrukcjami jak interpretować raporty kasowe,     
 • wytyczne jak kontrolować zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym,     
 • konspekty szkoleń dla sprzedawców oraz pakiet materiałów informacyjnych dot. zakazów, obowiązków oraz odpowiedzialności przedsiębiorców.   

 

Do kontaktów z mediami

 • zestaw wskazówek jak wypromować działania GKRPA – jak opracować plan promocji, jak przygotować interesującą notatkę prasową, wystąpienie w lokalnym radiu lub telewizji,
 • 20 oryginalnych artykułów dot. promocji zdrowia, szkodliwości uzależnień i realizowanych przez GKRPA działań na potrzeby lokalnej pracy.

 

Wybitne grono ekspertów składające się z przedstawicieli służb społecznych z terenu gmin pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym m.in.: członków GKRPA, terapeutów, psychologów, policjantów, kuratorów, strażników miejskich, nauczycieli.

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.